8 Item(s)

Eyelashes


Salon Pro 30 sec Natural Eyelash Adhesive

$2.99
Salon Pro 30 sec Natural Eyelash Adhesive

Shanta Lashes-Sassy

$19.99
Shanta Lashes in the style Sassy 25MM  up to 65 wears

Shanta Lashes Flutter

$19.99
Shanta Lashes in the style Flutter 25 MM up to 65 wears

Shanta Lashes Wispy

$19.99
Shanta Lashes in the style Wispy 25 MM up to 65 wears

Shanta Lashes Saucy

$19.99
Shanta Lashes in the style Saucy 25 MM up to 65 wears

Shanta Signature Eye Lashes

$24.99
100% luxury Mink EyeLashes Up to 65 wears per pair 1 pair per package Lash Brush included Lash Tweezers included #minklashes #eyelashes #lashes 

Shanta Eye Lash Multi-Set

$44.99
100% luxury Mink EyeLashes Comes in a set of 3 Lash Tweezers included #Lashes #eyelashes #minklashes 

Drama Queen Multi Lash Kit

$44.99
Drama Queen Multi Lash Kit 3 pairs of lashes 2 regular wispy lashes 1 25 MM wispy lashes 1 pair of lash tweezers 1 lash brush
x